20170524_101701.jpg

Vanilla Kush

(Afghan Kush x Kashmir)